Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy občanského sdružení

Klub pro turistiku, přírodu a životní prostředí, občanské sdružení

 


Článek I. Úvodní ustanovení

 

 1. Název sdružení je: Klub pro turistiku, přírodu a životní prostředí, občanské sdružení.

 

 1. Anglický překlad: Club for Tourism, Nature and Environment, Association of Citizen.

 

 1. Klub pro turistiku, přírodu a životní prostředí, občanské sdružení (dále jen sdružení) je občanským sdružením založeným podle příslušných ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

 

 1. Sdružení je samostatnou právnickou osobou, která jedná a vystupuje svým jménem, vstupuje do právních vztahů a nese odpovědnost z nich vyplývající. Má vlastní hospodaření a právo disponovat se svými prostředky.

 

 1. Sdružení je dobrovolné, nevládní, neziskové a nezávislé.

 

 1. Sdružuje členy na základě společného zájmu.

 

 1. Sdružení se ve své činnosti řídí právním řádem ČR a svými stanovami.

 

 1. Sídlem sdružení  je  Raková 3, obec Zádveřice-Raková, pošta Vizovice, PSČ 763 12.

 

Článek II. Poslání, cíle a hlavní činnosti sdružení

 

 1. Posláním sdružení je poznání a ochrana přírodního bohatství, podpora udržitelné turistiky, spolupráce s veřejností a podpora rozvoje občanské společnosti.

 

 1. Cíle sdružení jsou:

a)      udržovat pospolitost, partnerství a vzájemnou podporu mezi členy sdružení;

b)      zastupovat, obhajovat a prosazovat společné zájmy členů sdružení ve vztahu k orgánům veřejné správy, k partnerským organizacím, k dárcům a sponzorům, v rámci Zlínského kraje, České republiky i zahraničí – územní působnost sdružení je v rámci České republiky;

c)      prezentovat činnost svých členů;

d)     poskytovat služby, poradenství a konzultace v oblasti udržitelné turistiky a ochrany přírody a životního prostředí, projektového řízení a administrativy, provozní administrativy neziskových organizací;

e)      poskytovat finanční a materiální podporu svým členům a spolupracujícím organizacím;

f)       rozvíjet partnerskou spolupráci a komunikaci s blízkými organizacemi neziskového sektoru, veřejným a podnikatelským sektorem;

g)      zprostředkovávat příjem a šíření aktuálních informací zvenčí, vytvářet podmínky pro vzájemnou výměnu informací a zkušeností mezi členy a podle potřeb členů zajišťovat zázemí pro spolupráci a vzájemnou komunikaci;

h)      zajišťovat  podmínky a zázemí pro společné akce a projekty.

 

3.      K naplnění výše uvedených cílů sdružení realizuje a podporuje tyto činnosti:

a)      aktivity v oblasti praktické i teoretické ochrany přírody a životního prostředí, například údržba chráněných území, jejich značení, monitoring, výzkum;

b)      aktivity vedoucí k rozvoji teoretických i praktických znalostí o přírodě a jejím bohatství;

c)      aktivity v oblasti udržitelných forem turistiky - trekking, cyklistika, agroturistika a další;

d)     environmentální výchova, vzdělávání, osvěta;

e)      ediční a propagační činnost;

f)       spolupráci s úřady, institucemi a podnikatelskými subjekty na úrovni obcí a kraje, spolupráci s tuzemskými, zahraničními a mezinárodními subjekty s podobným zaměřením,

g)      přípravu, zpracování a realizaci projektů;

h)      informační, poradenskou a konzultační činnost, zejména pro spolupracující organizace;

i)        společenské, kulturní, osvětové a vzdělávací akce pro pracovníky a členy neziskových organizací, pracovníky veřejné správy, podnikatelské subjekty, děti a mládež, studenty, odbornou a širokou veřejnost.

 

4.      Sdružení je oprávněno provádět hospodářskou činnost v souladu s posláním, cíly a činnostmi sdružení.

 

5.      Sdružení je pro svou činnost oprávněno přijímat zaměstnance.

 

Článek III. Členství, práva a povinnosti členů

 

 1. Sdružení je otevřenou organizací, jejímž členem se může stát každá fyzická osoba, která projevila svou vůli stát se členem, souhlasí se stanovami sdružení a splňuje následující podmínky.

 

 1. Členy sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let.

 

 1. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky členská schůze sdružení. Součástí přihlášky je písemné doporučení ke členství minimálně 2 stávajících členů sdružení.

 

 1. Členství vzniká přijetím žadatele o členství dle usnesení členské schůze a úhradou stanoveného vstupního členského příspěvku. Výši vstupního a ročního členského příspěvku schvaluje členská schůze.

 

 1. Členství ve sdružení zaniká:

a)      doručením písemného oznámení o vystoupení;

b)      rozhodnutím členské schůze o zániku členství z důvodu opakovaného závažného neplnění povinností, na které byl člen písemně upozorněn;

c)      úmrtím.

 

6.      Práva členů sdružení jsou:

a)      podílet se na činnosti sdružení;

b)      požívat výhod plynoucích z členství ve sdružení;

c)      účastnit se a hlasovat na členské schůzi;

d)     právo volit a být volen do orgánů sdružení;

e)      právo být informován o činnosti sdružení;

f)       obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření k nim.

 

7.      Povinností člena je:

a)      dodržovat stanovy a řídit se usneseními orgánů sdružení;

b)      chránit a šířit dobré jméno sdružení;

c)      aktivně se podílet na plnění poslání a cílů sdružení;

d)     svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení;

e)      platit členské příspěvky.

 

8.      Členové sdružení, kteří podepsali návrh na registraci sdružení, mají právo veta při rozhodování o změně stanov a o zrušení sdružení. Počet těchto členů je 3 a na použití práva veta na členské schůzi se musí shodnout minimálně 2 z tohoto počtu členů současně.

 

 Článek IV. Orgány sdružení

 

 1. Orgány sdružení jsou:

a)      členská schůze;

b)      předseda;

c)      revizor.

 

 1. Volenými orgány sdružení jsou předseda sdružení a revizor.

 

 1. Funkční období volených orgánů sdružení je dvouleté a jejich činnost je kontrolována členskou schůzí.

  

Článek V. Členská schůze

 

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, které přísluší rozhodovat o všech zásadních záležitostech sdružení a základních otázkách jeho činnosti.

 

 1. Členskou schůzi tvoří všichni členové sdružení.

 

 1. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování přítomných členů, každý člen má jeden hlas.

 

 1. Členská schůze je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech členů.

 

 1. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

 

 1. Ke změně stanov a organizačního řádu, k přijetí a vyloučení členů, k rozhodnutí o zániku organizace je potřeba souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných členů s právem hlasovacím na členské schůzi.

 

 1. Členskou schůzi svolává předseda, minimálně dvakrát za kalendářní rok.

 

 1. Členskou schůzi svolává předseda také vždy, když o to požádá písemně nejméně třetina členů sdružení.

 

 1. Není-li svolána členská schůze podle předchozích odstavců, může  ji svolat revizor.

 

 1. Členská schůze sdružení zejména:

a)      volí a odvolává předsedu a revizora;

b)      projednává a schvaluje činnost, cíle a úkoly, rozpočet a hospodářskou činnost;

c)      projednává a schvaluje roční uzávěrku, zprávu o činnosti a zprávu revizora;

d)     přijímá nové členy, schvaluje vstupní a roční členské příspěvky, posuzuje plnění členských povinností a rozhoduje o zrušení členství;

e)      schvaluje změny stanov;

f)       schvaluje, novelizuje a ruší vnitřní předpisy sdružení;

g)      rozhoduje o zrušení sdružení.

 

Článek VI. Předseda

 

 1. Předsedu volí a odvolává členská schůze.

 

 1. Předseda je statutárním zástupcem sdružení a za svou činnost se zodpovídá členské schůzi.

 

 1. Předseda jedná jménem sdružení v souladu se stanovami a rozhodnutími členské schůze.

 

 1. Předseda:

a)      řídí a koordinuje běžnou činnost sdružení v období mezi zasedáními členské schůze sdružení;

b)      zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí členské schůze;

c)      připravuje, navrhuje a předkládá členské schůzi roční uzávěrku, zprávu o činnosti a výroční zprávu;

d)     přijímá zaměstnance sdružení a určuje jejich pracovní náplň a kompetence;

e)      ukládá úkoly a kontroluje jejich plnění členy a zaměstnanci sdružení;

f)       podává návrhy hospodářské činnosti sdružení;

g)      řídí a zodpovídá za vedení ekonomické a administrativní agendy sdružení v souladu s rozhodnutím členské schůze;

h)      řídí jednání členské schůze;

i)        vykonává další činnosti dle usnesení členské schůze.

 

Článek VII. Revizor

 

 1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

 

 1. Revizor je volen na členské schůzi.

 

 1. Revizor vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje členskou schůzi na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.

 

 1. Revizor jednou ročně provádí celkovou kontrolu hospodaření a zprávu o výsledcích předkládá ke schválení členské schůzi.

 

 1. Revizor plní další úkoly schválené členskou schůzí.

 

 1. Revizor podává návrh členské schůzi na odvolání předsedy sdružení.

 

Článek VIII. Zásady hospodaření

 

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

 

 1. Příjmy sdružení tvoří zejména:

a)      členské příspěvky, které se dělí na vstupní a roční členské příspěvky;

b)      příspěvky zahraničních i tuzemských sponzorů;

c)      dotace a příspěvky z veřejných zdrojů;

d)     dary a dědictví;

e)      příjmy z hospodářské činnosti sdružení, která je prováděna za účelem získání finančních prostředků pro činnosti, k nimž je sdružení zřízeno - o předmětu hospodářských činností rozhoduje členská schůze v souladu s posláním a cíly sdružení;

 

 1. Prostředky sdružení lze použít pouze na financování aktivit v souladu s posláním, cíly a činnostmi sdružení.

 

 1. Členové, kteří podepsali návrh na registraci sdružení, jsou osvobozeni od vstupních členských příspěvků.

 

Článek IX. Zánik organizace

 

 1. Sdružení zaniká v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění:

a)      dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí členské schůze sdružení;

b)      rozhodnutím ministerstva vnitra.

 

2.      Zaniká-li sdružení rozpuštěním dobrovolným, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

 

Článek XI. Závěrečné ustanovení

 

 1. Toto sdružení vzniká registrací ministerstvem vnitra ČR.

 

 1. Sdružení jedná písemně tak, že k razítku, které obsahuje plný název sdružení, sídlo a identifikační číslo, připojí svůj podpis předseda sdružení.

 

 1. Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem, složeným ze tří zakládajících členů, dne 4. března 2009.

 

V Zádveřicích-Rakové dne 4. března 2009.